සොයා ගැනීමට අවශ්‍ය ස්ථානයේ ස්ථානීය කේතය හෝ නම සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මෙහි ඇතුලත් කරන්න

ස්ථානීය කේත තෝරන්න

(9)


  කේතය ස්ථානීය කේතය සිංහල නම දෙමළ නම ඉංග්‍රීසි නම
පළාත
දිස්ත්‍රික්කය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය
ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය
ග්‍රාමය

WSDL of our web service is here.

Actioned By ICTA
Actioned by Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka
සොයා ගැනීමට අවශ්‍ය ස්ථානයේ ස්ථානීය කේතය හෝ නම සිංහල, දෙමළ හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් මෙහි ඇතුලත් කරන්න

ග්‍රාම ලේඛනය තෝරන්න

(9)
ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය ග්‍රා.නි.කො. ස්ථානීය කේතය පැරණි ග්‍රා.නි.කො. අංකය ගමේ නම

Actioned By ICTA
Actioned by Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka
පුරන්න