கிராமங்கைளைத் சேதட இடக் குறியீட்டை அல்லது கிராமத்தின் பெழயைரத் தமிழில், சிங்களைத்தில் அல்லது ஆங்கிலத்தில் உள் பகுத்துக.

இடக் குறியீட செய்க

(9)


  குறியீடு இடம் குறியீடு சிங்களம் பெயர் தமிழ் பெயர் ஆங்கில பெயர்
மாகாணம
மாவட்டத்தைத
பிரதேச செயலகம்
கிராம சேவகர் பிரிவு
கிராமம்

WSDL of our web service is here.

Actioned By ICTA
Actioned by Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka
கிராமங்கைளைத் சேதட இடக் குறியீட்டை அல்லது கிராமத்தின் பெழயைரத் தமிழில், சிங்களைத்தில் அல்லது ஆங்கிலத்தில் உள் பகுத்துக.

கிராமங்கள் பட்டியல் செய்க

(9)
கிராம சேவகர் பிரிவு கிராம சேவகர் இருப்பிடத்தின் குறியீடு பலைய கிராம சேவகர் பிரிவு இலக்கம் கிராமத்தின் பெயர்

Actioned By ICTA
Actioned by Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka
உள் நுழை